Da clickRaport anual de evaluare interna a calitatii 2017 – 2018

Da click→Raport_anual_de_evaluare_interna_a_calitatii_2016-2017

Da click→Prezentarea Scolii Gimnaziale Nr 3 Piatra Neamt

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PIATRA NEAMŢ

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU ASIGURAREA ŞI EVALUAREA  CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE MEMBRULUI DIN COMISIE

ROLURI SPECIFICE

1. HURJUI IRINA Profesor pentru înv. primar – Coordonator
2. ȘUM MIHAELA Profesor –  Secretar
3. SERBAN PETRONELA Profesor –  Membru
4. OLTEANU CARMEN Profesor pentru înv. primar –  Membru
5. GHEORGHIU MANUELA Profesor pentru înv. preşcolar –  Membru
6. GAVRIL IOAN Profesor – Reprezentant sindicat
7. GHINDĂOANU ANCA Reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinților pe școală
8. CIOBANU ADRIAN Reprezentant al Consiliului local

 COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

● ART. 1.

Constituirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  (numită în continuare CEAC) s-a efectuat în  conformitate cu :

 • Prevederile Legii nr.1/2011 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ preuniversitar;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OM nr. 5079 din 31.08.2016;
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

● ART. 2.

Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Sistemului de Management al Calităţii din Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ, având ca scop:

2.1.delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite niveluri ale structurii organizatorice;

2.2.stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;

2.3.stabilirea relaţiilor între structurile existente şi cele create de implementarea Sistemului de Management al Calităţii;

2.4.coordonarea aplicării procedurilor existente şi a activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) instituţională;

2.5.elaborarea anuală a unui  raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în   Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ;

2.6.formularea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

● ART. 3.

CEAC va fi alcătuită din 8 membri astfel:

a)    Un coordonator desemnat de conducerea şcolii;

b)    5 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor şi a autopropunerilor, prin vot secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii;

d) 1 reprezentant al părinţilor, desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală;

e) 1 reprezentant sindical ;

f)  1 reprezentant al Consiliului Local , desemnat de acesta.

3.2.  Membrii CEAC, reprezentanţi ai corpului profesoral trebuie să fie:

– bine pregătiţi profesional, titulari;

– cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;

– cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;

– adepţi ai principiilor calităţii, ai muncii de calitate;

– buni organizatori;

– persoane nonconflictuale;

– ţinută morală impecabilă;

– ataşaţi de elevi, comunicativi, empatici.

● ART. 4

4.1. Durata mandatului comisiei având  componenţa de mai sus este aprobată, fiind de 1 an, aceasta fiind validată de Consiliul de Administraţie în fiecare an şcolar, cu excepţia coordonatorului care are un mandat de cinci ani;

4.2. În cazul schimbării prevederilor legislaţiei în vigoare, prezenta comisie este obligată să se dizolve sau să-şi modifice componenţa sau să se adapteze noilor cerinţe;

4.3. Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre următoarele condiţii:

– pensionare / transferare / restrângere a activităţii ;

– dobândirea unei funcţii de conducere  ;

– cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie;

– încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului comportamental, codului civil sau penal;

–  sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor;

– cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.) / condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreşti;

– neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC.

● ART. 5.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii:

5.1.Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de organismul de conducere;

5.2.Elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor educaţionale şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul şcolii. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui evaluator extern (ISJ; ARACIP);

5.3. Elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, plan operaţional pe care îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;

5.4.Realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor  şi angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;

5.5.Elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară;

5.6.Elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor;

5.7.Stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul de interes pentru anumite materii;

5.8.Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de bune practici elaborate de ARACIP.

5.9.Culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin observare a activităţilor extraşcolare, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice; Coordonatorul şi membrii CEAC nu efectuează inspecţii la clasă, această responsabilitate revenind directorilor şi şefilor comisiilor metodice.

● ART. 6.

Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii:

6.3.1. Coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei;

6.3.2. Reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J. Neamţ, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

6.3.3.Stabileşte sarcinile membrilor comisiei;

6.3.4. Informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii comisiei, precum şi comisia asupra deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la calitate;

6.3.5. Promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile comisiei;

6.3.6. Informează conducerea unităţii, I.S.J. Neamţ, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propune măsuri de ameliorare;

6.3.7. Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale; .

6.3.8. Asigură armonizarea politicii calităţii în strategia generală;

● ART. 7.

Atribuţiile membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Fiecare membru al  Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:

7.1.Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ;

7.2. Îndrumă celelalte cadre didactice,coordonatori de comisii de lucru, pentru elaborarea unor proceduri specifice;

7.3.Revizuieşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;

7.4. Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;

7.5. Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;

7.6.Întocmeşte rapoarte şi note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;

7.7. Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;

7.8. Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;

● ART.8.

8.1. CEAC are dreptul de a utiliza aparatura  din dotarea şcolii, alte echipamente şi consumabile ale şcolii (acces la internet, hârtie, CD-uri ,xerox, imprimantă, memory-stickuri, etc.) pentru elaborarea documentelor necesare îndeplinirii atribuţiilor;

8.2. Comisia se întruneşte lunar în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ;

8.3. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi sunt conduse de coordonatorul comisiei.

● ART.9.

Dispoziţii finale:

9.1. Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie;Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului devenind obligatorie.

9.2. Coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia.

Coordonator

Prof. pentru învățământ primar Dobria Mihaela

 

Misiunea Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Nea

Școala Nr. 3 este școala deschisă fiecărui elev pentru dezvoltarea sa personală spre a avea șanse egale de educație și cultură!

Școala Nr. 3 este școala care va forma fiecărui elev deprinderile și capacitățile necesare continuării studiilor în colegii, licee și școli de arte și meserii, ca să poată fi competent, autonom și, în același timp, legat de alții, pe care să-i respecte!

Școala Nr. 3 este școala care va căuta, va recunoaște și va dezvolta aptitudinile fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăți dinamice, căreia să-i respecte valorile spirituale și democratice!

VIZIUNEA ŞCOLII

Interacţiunea
şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un
centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii

DEVIZA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ este
o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură
eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura
progresul tuturor elevilor săi, astfel încât, mâine să fii mai bun ca azi !

 1. BAZA MATERIALĂ

Unitatea noastră dispune de:

ü  46 de săli de clasă şi 4 dormitoare

ü  1 sală de sport

ü  3 terenuri de sport

ü  3 spaţii de joacă pentru preşcolari

ü  3 laboratoare ( fizică-chimie, biologie, informatică)

ü  1 bibliotecă

ü  1 cabinet psihologic

ü  4 cabinete medicale

 

  2. RESURSE UMANE

 

A. Plande şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 → aici

 

B. Personal didactic angajat

Cadre didactice Educatori/

Profesori  pentru învăţământul preşcolar

Învăţători/

Profesori pentru învăţământul primar

Profesori pentru învăţământul gimnazial
Grad I 18 19 23
Grad II 2 0 3
Definitiv 2 1 7
Debutanţi 0 0 2
Titulari 21 17 27
Detaşaţi 0 3 0
Suplinitori 1 0 8
Total 22 20 35

 

C. Personal didactic auxiliar   

FUNCŢIA NUMĂR DE PERSOANE
Secretar şef 1
Secretar 1
Bibliotecar 1
Laborant 1
Informatician 1
Administrator de patrimoniu 4
Administrator financiar 2

  D. Personal nedidactic

 

FUNCŢIA NUMĂR DE PERSOANE
Fochist 5
Îngrijitor 14
Spălătoreasă 2
Bucătar 6

 

 

             III. CURRICULUM NAŢIONAL

 

Şcoala utilizează curriculum-ul naţional la toate nivelurile existente. Toate cadrele didactice au acces la consultarea documentelor, care se regăsesc la biblioteca şcolii şi în dosarele ariilor curriculare. S-au întocmit planificări corespunzătoare pentru toate disciplinele, în care proiectarea unitaţilor de învăţare promovează şi încurajează învăţarea centrată pe elevi. Procesul de învăţare este optimizat prin personalizarea strategiilor şi a metodologiei didactice folosite pentru specificul fiecarei clase.

În unitatea noastră disciplinele opţionale pot fi alese de către elevi din oferta prezentată de cadrele didactice.

                                                DISCIPLINE OPŢIONALE

                                                  ANUL ŞCOLAR 2019-2020

NR.CRT. CLASA DENUMIREA OPȚIONALULUI CADRUL DIDACTIC PROPUNĂTOR
1. I A Să ocrotim natura! Amaicei Bilbor Mihaela
2. a II-a A O lume magică Dobria Mihaela
3. a II-a B Educație financiară Solomon Daniela
4. a II-a C Trăistuța cu povești Mitrea Loredana
5. a II-a D Micii actori pe scena teatrului Cosniceanu Valentina
6. a III-a A Matematică prin joc Acristinei Daniela
7. a III-a D Micii artiști Burghelea Mariana
8. a IV-a A Micul informatician Onofrei Ciprian
9. a IV-a B Curiozități matematice prin joc Olteanu Carmen
10. a IV-a D Prietenul meu, calculatorul Asofiei Ionela
11. a V-a A Atelierul cunoașterii Amihăesei Ana Maria
12. a V-a B Atelierul cunoașterii Amihăesei Ana Maria
13. a V-a C Caracterul, mai întâi! Bucur Viorica
14. a VI-a A Șahul pentru toțiEducație prin șah Iacoboaia George
15. a VI-a B Șahul pentru toțiEducație prin șah Iacoboaia George
16. a VI-a C Șahul pentru toțiEducație prin șah Iacoboaia George
17. a VII-a A Pregătiți pentru viață Bucur Viorica
18. a VII-a B Deutsch ist toll!Limba germană Manole Mădălina
19. a VII-a C Pregătiți pentru viață Gavril Ioan
20. a VIII-a A Prietenul meu, calculatorul – TIC Gavril Ioan
21. a VIII-a B Matematica în viața cotidiană Paica Mihaela
22. a VIII-a C Matematica în viața cotidiană Paica Mihaela
23. a VIII-a D Matematica în viața cotidiană Blaga Alexandra

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2

 

NR.CRT. GRUPA DENUMIREA OPȚIONALULUI CADRELE DIDACTICE PROPUNĂTOARE
1. Mijlocie Micii dansatori

Corfă Elena

Achiriloae Mihaela

2. Mare Icoane pe sticlă

Amărinii Margareta

Ailisoaie Andreea

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6

 

3. Mare Matematica distractivă

Roșu Ramona

Tudosă Cristina

4. Mare Trăistuța cu povești

Roșu Ramona

Tudosă Cristina

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9

 

5. Mare A Trăistuța cu povești

Cozonac Floarea

Zănoagă Zoia

6. Mare B Sănătatea-bunul cel mai de preț

Voican Valy

Ciofu Maria


IV. PARTENERIATE

Unitatea noastră are încheiate în fiecare an parteneriate cu diferite instituţii din judeţ şi din ţară.

             

V. PROIECTE

 

Se desfășoară proiecte educaționale în parteneriat cu diferite instituții locale și ONG-uri.

VI. REVISTA ŞCOLII

Elevii au posibilitatea să publice, sub îndrumarea cadrelor didactice în revista şcolii, Universul curioşilor”.

ScreenShot038 ScreenShot039 ScreenShot040 ScreenShot041

 

                VII. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 

În unitatea noastră elevii au posibilitatea să participe la multe activităţi extraşcolare:

 • Excursii şcolare
 • Tabere tematice
 • Curs de chitara
 • Serbări şcolare
 • Competiţii sportive
 • Concursuri
 • Proiecte judeţene şi naţionale
 • Schimburi de experienţă
 • Expoziţii

 

Puncte tari:

 • Procesul instructiv-educativ se desfaşoară într-un singur schimb
 • Toate cadrele didactice sunt calificate şi au rezultate deosebite în activitate
 • Poziţia centrală a şcolii facilitează contactul cu alte instituţii de educaţie şi cultură
 • Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare
 • Baza materială (săli de clasă modernizate, laboratoare bine dotate, bază sportivă)

 

 

 

            

Director adjunct,

Coordonator CEAC,

Prof. pentru înv. primar

Hurjui Irina